loader image

OBLASTI PODNIKÁNÍ

Výstava a údržba VO, Elektromontážní práce, Zemní práce a další

Výstavba a údržba zařízení VO

 • Výstavba nových venkovních a zemních kabelových vedení VO
 • generální opravy VO
 • odstraňování poruch rozvodu
 • provizorní opravy
 • identifikace poruch
 • oprava výměnou vyhořelých zdrojů
 • oprava předřadníků
 • jištění svítidel
 • promázání pohyblivých částí
 • dotažení spojů
 • čištění krytů svítidel
 • seřizování spínačů atd..

Elektromontážní práce

Komplexnost dodávek, t.j. projektová příprava staveb, komplexní realizace staveb, revize.

 • dodávka a montáž trafostanic venkovních 22/0,4 kV
 • dodávka a montáž venkovních vedení VN do 22 kV včetně
 • dodávka a montáž venkovních vedení NN vč. domovních přípojek
 • dodávka a montáž zemních kabelových vedení NN vč. domovních přípojek
 • PPN – montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN

Zemní práce vč. provizorních a definitivních úprav povrchů

 • hloubení rýh, odkop zeminy, hutnění zeminy, záhrn, resp. zához rýh
 • rozebírání chodníku z dlažby, vytrhání chodníkových obrubníků, rozebírání dlažby z kostek
 • bourání beton základů, bourání litého asfaltu, bourání obal. drti
 • provádění protlaků do průměru 160 mm vč. souvisejících prací
 • provedení pískového lože, provedení betonových základů, podkladové vrstvy ze štěrkopísku, štěrkodrti, betonu
 • položení obrubníků, kladení betonových dlaždic, kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby
 • úprava povrchu obalovanou drtí, vyspravení krytu litým asfaltem
 • položení drnu, osetí povrchu trávou

OSTATNÍ PRÁCE

 • práce s využitím plošin, ořezy větví ve vedení, kácení stromů