loader image

PROFIL SPOLEČNOSTI

ELTOM, s.r.o., zahájila činnost k 1.6.1999.

Aktivity společnosti navazují na činnosti firmy Jiří Tomáš – Lydie Tomášová ELTOM, přičemž dochází k podstatnému rozšíření předmětu činnosti (zejména projektová příprava staveb, vyšší podíl elektromontážních prací u zařízení NN, nově pokrývaná oblast zemních prací a elektromontážních prací u zařízení VN) a k rozšiřování působnosti společnosti.

Práce možno realizovat “na klíč” od projektové přípravy přes projekt, vytýčení inženýrských sítí, vlastní realizaci stavby po konečné předání do užívání vč. geodetického zaměření díla, konečné a dílčích revizí, likvidace odpadů.

Hlavním cílem společnosti ve vztahu k zákazníkům je jejich plné uspokojení službami, které splní nebo předčí jejich požadavky.
Jakost našich služeb je hlavním kriteriem úspěchu v soutěži s konkurenčními firmami a základním předpokladem pro udržení prosperity společnosti.

Technické a materiální vybavení

ELTOM, s.r.o. je dostatečně vybavena dopravními a mechanizačními prostředky:

 • Montážní plošina 13m, 16m (5x)
 • Kontejner
 • Kontejner s hydraulickou rukou (5x)
 • Traktor + kabelový podvozek
 • Dodávkové automobily
 • Osobní automobily

Dále má odpovídající vybavení pracovním nářadím a technickými prostředky pro komplexní realizaci staveb v oblasti NN a VN, a to jak venkovních vedení, tak vedení zemních kabelových. V oblasti prací na hladině NN, nářadí pro práce PPN (pod napětím). ELTOM, s.r.o. používá materiál vyhovující § 13 odst.5 zákona č. 22/1997 Sb.

Předmět podnikání společnosti

 • projektování elektrických zařízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • výroba rozváděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
 • realizace domovních přípojek
 • maloobchod se smíšeným zbožím
 • velkoobchod

Vazby ELTOM, s.r.o. na ČEZ, a.s., na MSEM, a.s.

ELTOM, s.r.o. je partnerskou firmou těchto organizací a smluvně zajišťuje dodávku prací a služeb v rozsahu oblasti podnikání.

Spolupráce s regionálními firmami

 • znalost prostředí
 • rychlost a operativnost nasazení

Dodavatelsko odběratelské vztahy

 • orientace na zákazníka (vztah k zákazníkovi na kvalitativně vyšší úrovni)
 • vyvážené partnerské vztahy, důvěra, vstřícnost (nové, efektivnější partnerské vztahy se zákazníky)
 • aktivní spolupráce subjektů (správce VO a elektromontážní společnost)
 • otevřenost, transparentnost
 • individuální vztah, individuální komunikace

Kriteria ELTOM, s.r.o. jakožto dodavatele

 • spolehlivost (kvalita, odbornost)
 • cena
 • dodací podmínky (rychlost prováděných prací)
 • komplexnost nabídky (komplexnost poskytovaných služeb)
 • vstřícnost zaměstnanců (profesionalita, znalost prostředí)

Enviromentální politika firmy ELTOM, s.r.o. jakožto dodavatele

v rámci systému enviromentálního managementu se společnost zavazuje:

 • Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
 • Plnit požadavky platných zákonů a ostatních požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k enviromentálním aspektům společnosti
 • Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a zlepšování systému ochrany životního prostředí
 • Snižovat materiálovou a energetickou náročnost společnosti a tím šetřit primární surovinové zdroje
 • Trvale zlepšovat enviromentální profil společnosti
 • Zapojit všechny zaměstnance do systému ochrany životního prostředí v rámci společnosti s cílem neustálého zlepšování své činnosti
 • Otevřeně komunikovat o svých enviromentálních aspektech s orgány státní správy, obchodními partnery, zájmovými organizacemi a širokou veřejností
 • Sdělovat enviromentální politiku všem osobám, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti
 • Zvyšovat odbornosti zaměstnanců v oblasti v oblasti ochrany životního prostředí a rozšiřovat jejich enviromentální vědomí

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

i

NÁZEV FIRMY

ELTOM, s.r.o.

Oběžná 163/19
70900 Ostrava – Mariánské Hory

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:
254720032/0300

DALŠÍ INFORMACE

IČ: 25 83 71 17

DIČ: CZ25837117

Zapsáno v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 20630.